Voorwaarden: Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Complan Valens B.V.

Artikel 1: Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Complan
Complan Valens B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Hoorn.

Opdrachtgever
de wederpartij van Complan, die gebonden is aan deze algemene voorwaarden.

Hardware
door Complan geleverde computers met eventueel bijbehorende apparatuur.

Software
door Complan geleverde programma’s en andere bestanden ten behoeve van het gebruik op hardware, vastgelegd op enige informatiedrager.

Updating
het één of meer keren per jaar aanpassen van de door Complan geleverde programma’s aan de meest recente ontwikkelingen, één en ander in het kader van de oorspronkelijke functies van de programma’s door middel van toelevering aan onze afnemer van de hiertoe bestemde gegevensdrager.

Werkdagen
de dagen maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen.

Werkuren
de tijd van 08:00 uur tot 17.00 uur op werkdagen.

Supplies
accessoires en met name verbruiksmateriaal.

Artikel 2: Toepasselijkheid.

2.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten – hoe ook genaamd – (voor zover niet anders is overeengekomen), waarbij Complan partij is, alsmede op de uitvoering daarvan in de ruimste zin des woord.
2.2.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Complan zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering of overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn.
2.3.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden Complan eerst dan nadat Complan deze schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3: Offertes.

3.1.
Alle offertes zijn geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn voor aanvaarding.
3.2.
De inhoud van folders, drukwerken enz. bindt Complan niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 4: Overeenkomst.

4.1.
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Complan eerst dan tot stand, nadat Complan de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is.
De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk heeft geprotesteerd.
4.2.
Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Complan slechts indien deze door Complan schriftelijk zijn bevestigd.
4.3.
Voor overeenkomsten waarvoor gezien de aard en de omvang ervan geen offerte cq orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens protest binnen 8 dagen na de factuurdatum.
4.4.
Indien de inhoud van de offerte en de inhoud van de overeenkomst niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende dokument.

Artikel 5: Prijzen.

5.1.
De prijs van de door Complan te leveren zaken en/of diensten zijn opgenomen in de overeenkomst tussen partijen, of – bij gebreke daarvan – worden bepaald conform de meest recente prijslijst van Complan.

Artikel 6: Levertijden.

6.1.
De levertijd gaat in, nadat de opdracht door Complan schriftelijk is bevestigd. Als levertijd geldt de op de orderbevestiging vermelde levertijd.
6.2.
Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3.
Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.
De opdrachtgever zal in andere gevallen eerst dan aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens overschrijding van de levertijd indien de opdrachtgever Complan ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de opdrachtgever Complan alsnog een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichting te voldoen.
6.4.
Indien overschrijding van levertijd te wijten is aan het uitblijven van gegevens of instructies of aan een andere bij de opdrachtgever liggende oorzaak, is Complan daarvoor niet aansprakelijk en is zij bevoegd haar prijzen te vermeerderen met de dankzij de vertraging voor Complan ontstane extra kosten, waaronder die van renteverlies.

Artikel 7: Risico-overgang.

De zaak is voor risiko van de opdrachtgever van de aflevering af, zelfs al is het eigendom nog niet overgedragen.
Derhalve blijft de opdrachtgever de koopprijs verschuldigd, ongeacht teniet gaan of achteruitgang van de zaken door een oorzaak, die niet aan Complan kan worden toegerekend en ook al geschiedt de in ontvangstneming door de opdrachtgever onder diens protest.

Artikel 8: Aansprakelijkheid.

8.1.
De totale aansprakelijkheid van Complan wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade van opdrachtgever en is in totaal beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever in het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzaakende gebeurtenis onder de betreffende overeenkomst aan vergoedingen heeft betaald (ex BTW).
8.2
Onder directe schade in de zin van het vorige artikellid wordt uitsluitend verstaan:
a. schade aan zaken en functies, waaronder in elk geval verstaan wordt: materiële beschadiging, gebrekkig of niet functioneren, verminderde betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoeligheid;
b. schade aan (andere) eigendommen van opdrachtgever en/of derden;
c. schade ten gevolge van dood of lichamelijk letsel;
d. kosten van noodzakelijke wijzigingen c.q. veranderingen in de geleverde dienst, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking dan wel herstel van schade;
e. de redelijke kosten die opdrachtgever moet maken om de prestatie van Complan aan de betrokken overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de betreffende overeenkomst ontbindt c.q. heeft ontbonden;
f. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
g. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
8.3
Aansprakelijkheid van Complan voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade aan of verlies van data, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Alle aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen gelden niet als sprake is van opzet of grove schuld.
8.4
Complan is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Complan geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde zaken of diensten, zij het dat Complan de opdrachtgever zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.
8.5.
Tenzij in een overeenkomst anders is overeengekomen, aanvaardt Complan geen aansprakelijkheid voor schade aan, dan wel verstoring of het verlorgen gaan van bestanden, door welke oorzaak dan ook. Complan verbindt zich echter, zich sterk te maken voor het herstel van verstoorde bestanden, van haar opdrachtgevers, zulks voor zover de hiertoe vereiste informatie nog in elektronische verwerkbare vorm aanwezig is en tegen kostprijs.

Artikel 9: Garantie.

Na aflevering van niet door Complan vervaardigde zaken is Complan jegens de opdrachtgever nooit tot verdergaande garantie gehouden, dan de garantie, die Complan door haar leverancier wordt gegeven.

Artikel 10: Reclame.

10.1.
De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten of kunnen ontdekken, bij Complan ter zake schriftelijk en met omschrijving van de klacht en opgave van het ordernummer, heeft geprotesteerd.
10.2.
Onder de bekwame tijd wordt verstaan binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken, een zaterdag, een zondag en algemeen erkende feestdagen daar niet onder begrepen.
10.3.
De opdrachtgever dient klachten over facturen binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk bij Complan in te dienen onder vermelding van het factuurnummer en met omschrijving van de klacht.
10.4.
Indien de reclame gegrond is, zal Complan te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken of diensten, waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering door opdrachtgever van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Complan niet verplicht. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd.
10.5.
De opdrachtgever dient Complan in de gelegenheid te stellen de zaken in ongewijzigde hoedanigheid als afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is.
10.6.
De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden, die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Complan niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. De opdrachtgever heeft voorts geen recht van reclame meer wanneer hij op enigerlei wijze getracht heeft de door hem gekochte zaken zelf te repareren of door anderen dan Complan te laten repareren.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud.

11.1.
De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Complan geleverde of nog te leveren zaken. Complan blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de opdrachtgever de vorderingen van Complan betreffende de tegenprestatie van de overeenkomst niet heeft voldaan.
11.2.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zolang hij de in 11.1. omschreven tegenprestatie niet heeft verricht, op de door Complan geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de opdrachtgever desondanks de zaken doorlevert is de opdrachtgever verplicht de vordering, die hij ter zake heeft verkregen, aan Complan over te dragen.
11.3.
In geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken niet nakomt is de opdrachtgever verplicht de zaken op eerste verzoek, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, aan Complan terug te geven, in welk geval de opdrachtgever zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken op de dag van terugname.

Artikel 12: Rechten van industriële en intellectuele eigendom.

12.1.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Complan op de door haar geleverde software de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar geleverde werken. Aan opdrachtgever wordt slechts het in een afzonderlijke overeenkomst neergelegde gebruiksrecht verleend.
12.2.
De opdrachtgever zal zich onthouden van iedere inbreuk op de onder 12.1. omschreven rechten van Complan en is voorts gehouden alle zodanige maatregelen te treffen, als nodig zijn om inbreuk door derden te voorkomen.
12.3.
De opdrachtgever verbindt zich de door Complan geleverde software slechts te gebruiken voor het doel, waartoe deze is vervaardigd, binnen het eigen bedrijf danwel binnen de eigen praktijk en uitsluitend ten behoeve van het eigen bedrijf en/of de eigen praktijk.
12.4.
De opdrachtgever zal zich ervan onthouden, toegang tot de programma’s en bestanden (buiten het werken met het programma om) te verkrijgen, de inhoud van het programma aan te passen, danwel op enigerlei wijze zichtbaar te maken en/of te kopiëren, tenzij dit nodig is tot het in het vorig lid omschreven gebruik.
12.5.
De opdrachtgever verbindt zich, eventueel door hem gewenste aanpassingen van door Complan geleverde software slechts door Complan te doen uitvoeren. Complan mag in dergelijke gevallen altijd verlangen dat opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst met Complan aangaat voordat Complan dergelijke wijzigingen uitvoert.
12.6.
Bij inbreuk door derden, danwel het gebruik van het programma door hen in strijd met de voorafgaande bepalingen, wordt de opdrachtgever, die bij zodanige inbreuk cq onrechtmatig gebruik betrokken is, danwel dit heeft toegelaten, behoudens tegenbewijs geacht te hebben gehandeld in strijd met het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel.
12.7.
De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn, dat in door Complan geleverde software technische beveiligingen kunnen zijn aangebracht, die bij onrechtmatig gebruik verstoringen van bestanden en/of van de werking van de software kunnen veroorzaken. De opdrachtgever vrijwaart Complan uitdrukkelijk van alle aanspraken ter zake.

Artikel 13: Betaling.

13.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum of anderszins door Complan aangegeven wijze.
13.2.
De betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de offerte of op de orderbevestiging vermelde betalingscondities.
13.4.
Indien Complan voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen heeft ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan heeft Complan het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op verlangen van Complan tot haar genoegen zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs. Onder een aanwijzing als hierboven bedoeld is begrepen een overschrijding van de betalingstermijn door de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of ter zake andere overeenkomsten met Complan.
13.5.
Zolang de verlangde zekerheid niet is gesteld is Complan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
Indien de opdrachtgever weigert de verlangde zekerheid te stellen is Complan gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
13.6.
De opdrachtgever doet afstand van zijn recht om zich tegenover Complan op schuldvergelijking, danwel opschorting te beroepen.
13.7.
Indien de opdrachtgever jegens Complan met enige betalingsverplichting in gebreke is heeft Complan het recht de uitvoering van de overeenkomst en tevens van andere lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling is geschied.
13.8.
De volledige koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij overschrijding van de betalingstermijn alsmede indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer beslag op zijn goederen wordt gelegd of in geval van liquidatie van zijn bedrijf.
13.9.
Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever in verzuim en is zij over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente per maand verschuldigd.
13.10.
Elke betaling strekt altijd in mindering eerst op eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

Artikel 14: Incassokosten.

14.1.
Complan is gerechtigd buitengerechtelijke kosten te vorderen, die de opdrachtgever door niet of niet-tijdige betaling veroorzaakt.
14.2.
Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Complan haar vordering(en) uit handen geven. In dat geval komen alle door Complan gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €70,- excl. BTW.

Artikel 15: Ontbinding.

15.1.
Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. De opdrachtgever zal eerst dan de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring kunnen ontbinden, indien hij Complan schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan Complan een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, tenzij een ingebrekestelling op grond van de wet niet vereist is. Pas als Complan haar tekortkoming niet binnen deze aanvullende termijn heeft hersteld is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.
15.2.
Complan is daarnaast gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang – zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst – te ontbinden door middel van een aangetekende brief indien:
– surseance van betaling door opdrachtgever wordt aangevraagd c.q. wordt verleend;
– het faillissement van opdrachtgever wordt uitgesproken;
– opdrachtgever besluit tot gehele of gedeeltelijke beëindiging van haar bedrijf, of tot gehele of gedeeltelijke (tijdelijke) staking van haar onderneming.
15.3.
De opdrachtgever kan geen ontbinding gronden op een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis ten aanzien waarvan de opdrachtgever zelf in verzuim is.

Artikel 16: Toepasselijk recht.

16.1.
Op alle overeenkomsten, die de opdrachtgever met Complan aangaat is het Nederlands recht van toepassing.
16.2.
Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de bevoegde rechtbank in het arrondissement Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Versie 18.02.001